Khamis, 29/06/2017

Penafian

Penggunaan

Makluman di dalam portal ini adalah benar pada masa siaran. PUNB atau sekutunya tidak membuat representasi dan jaminan mengenai kecukupan, ketepatan, masa sekarang, kepastian/jujur/dipercayai, kesesuaian atau keadilan sumber atau pendapat, atau untuk apa-apa tujuan maklumat dan grafik berkaitan yang disiarkan di dalam portal ini.  PUNB secara khusus, menafikan  sebarang jaminan kebolehdagangan atau kesesuaian untuk sesuatu sebab, jaminan hakmilik,  tiada pelanggaran hak harta intelektual atau hak paten kandungan  dan maklumat di dalam portal ini dan secara  nyata menafikan liabiliti untuk ketidaktepatan teknikal, kesilapan dan atau kegagalan  dalam kandungan dan/atau maklumat yang terkandung dalam portal ini. Produk dan maklumat di dalam portal ini adalah tertakluk kepada peraturan dan undang-undang dibawah bidang kuasa yang berkaitan dan tidak semestinya terdapat dibawah semua bidang kuasa. Sila rujuk kepada penasihat anda atau wakil PUNB untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Kemasukkan ke Portal

Walaupun PUNB akan menggunakan usaha wajar untuk memastikan laman dan kandungannya boleh digunakan  oleh semua pengguna, PUNB bagaimanpun tidak menjamin atau memberi representasi  bahawa kandungan dan/atau maklumat yang terkandung didalamnya akan dibekalkan secara terus menerus atau secara tanpa gangguan atau ianya bebas dari sebarang kecacatan/kerosakkan dan tiada virus apa-apapun atau lain-lain perkara  yang merosakkan  akan disebar atau tiada kerosakan akan berlaku kepada komputer anda atau komputer yang anda gunakan untuk memasuki portal ini.

Liabiliti

PUNB mahupun sekutunya tidak bertindak  sebagai penasihat atau agen anda.  Anda harus bebas membuat  penilaian terhadap maklumat dan tidak menganggap kandungan tersebut sebagai nasihat kepada pelaburan, undang-undang, perakaunan dan hal-hal pengurusan perniagaan. Dalam hal ini anda memilih untuk bergantung kepada semua atau sebahagian kandungan, sumber, pendapat dan/atau maklumat dalam portal ini, anda menggunakan penilaian sendiri dan sewajarnya PUNB tidak boleh dipertanggungjawabkan  untuk mana-mana kepercayaan akibat darinya.

Hak Cipta

Semua kandungan / logo yang diterbitkan dalam portal dilindungi oleh undang-undang Hak Cipta dan Tanda Dagangan, dan ia tidak boleh dikeluarkan semula, diterbitkan, disebarkan, disiarkan, dijual, dipamerkan, dihebahkan atau dieksploitasikan dalam apa cara sekalipun tanpa mendapat kebenaran bertulis dari PUNB.